1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą sklepu internetowego UltimateProducts.pl.
  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ultimateproducts.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ultimate Products sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ultimateproducts.pl.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Właścicielem Sklepu Internetowego UltimateProducts.pl  jest firma: Ultimate Products sp. z o.o. , 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kochowskiego 24, NIP 661-237-14-81, REGON 360826847, tel. +48 888 112 900, Nr. Weterynaryjny PL2607006p
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem użycia przez Klienta stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych:
   • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub
   • Firefox w wersji 26.0 lub nowszej z włączoną obsługą java.
  6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie zapewnić dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia, przyłączonego do Internetu.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ultimate Products sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ultimateproducts.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71  Kodeksu Cywilnego.
 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
  1. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zapisów niniejszego regulaminu.
  2. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz potwierdzenie przeczytania i akceptacji treści Regulaminu.
  3. Ultimate Products sp. z o.o. ma prawo odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient
   • podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
   • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ultimate Products sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ultimate Products sp. z o.o.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
   • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Ultimate Products sp. z o.o.,
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy uruchomić stronę internetową www.ultimateproducts.pl, dokonać wyboru produktów (poprzez dodanie ich do koszyka) a także ich parametrów oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Następnym krokiem jest wyświetlenie koszyka (poprzez kliknięcie przycisku lub odnośnika „Koszyk”). Na stronie Koszyk, Klient ma możliwość przeglądania listy wybranych produktów oraz modyfikacji tej listy w zakresie wyboru ilości produktów a ponadto może określić sposób/koszt dostawy produktów.  Poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do następnej fazy składania zamówienia” Klient akceptuje listę produktów i ich ilości oraz wybrany sposób/koszt dostawy i przechodzi do strony „Weryfikacja”.
  3. Na stronie „Weryfikacja” Klient wcześniej zarejestrowany w Sklepie ma możliwość potwierdzenia swoich danych natomiast klient niezarejestrowany jest zobowiązany do wprowadzenia danych  niezbędnych do realizacji zamówienia. Pod danymi Klienta wyświetlone jest podsumowanie składanego Zamówienia zawierające następujące informacje:
   • przedmiot zamówienia (lista produktów),
   • ceny jednostkowe oraz cena łączna zamawianych produktów,
   • sposób/koszt dostawy,
   • metoda płatności.
  4. Aby złożyć zamówienie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  5. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ultimate Products sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  6. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wyświetlenie strony „Zamówienie Złożone” wyświetlającej pełną informację dotyczącą zamówienia, w tym jego numer. Ponadto Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie w UltimateProducts.pl z dnia …” również zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.
  7. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. DOSTAWA PRODUKTÓW
  1. Dostawa produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i wykonywana jest na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych produktów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 20 zł przy płatności z góry. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  3. Jeżeli wartość zamówionych produktów przekroczy 500 zł, dostawa odbywa się na koszt Ultimate Products sp. z o.o.
 6. CENY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY
  1. Wszystkie ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia wartości zamówienia przelewem na numer konta bankowego podany każdorazowo w potwierdzeniu Zamówienia.
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Każdy Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży (w rozumieniu pkt. 1.6 niniejszego Regulaminu) bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie produktów.
  2. Warunkiem skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest poinformowanie Ultimate Products sp. z o.o. o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie. Powyższe oświadczenie należy wysłać na adres Ultimate Products sp. z o.o. podany w pkt. 2.3 niniejszego Regulaminu.
  3. Ultimate Products sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili wystąpienia wcześniejszego z następujących zdarzeń: otrzymania odesłanych produktów lub otrzymania dowodu odesłania produktów.
  4. Klient jest zobowiązany na własny koszt zapakować i odesłać zwracane produkty na adres podany w pkt. 2.3 niniejszego Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Ultimate Products sp. z o.o.  o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
  5. Ultimate Products sp. z o.o. nie będzie odbierać przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
  6. Skutkiem skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży będzie zwrócenie Klientowi wszystkich  otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów wysyłki produktów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta podczas zapłaty za w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
 8.  REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową Klient powinien odesłać na adres wskazany w pkt. 2.3 Regulaminu, reklamowany produkt wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki reklamowanego produktu ponosi Klient.
  2. Ultimate Products sp. z o.o.  przedstawi swoje stanowisko co do zasadności reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania reklamowanego produktu wraz z opisem niezgodności.
  3. Jeżeli w związku z przyjęciem reklamacji konieczne będzie wysłanie Klientowi nowego produktu,  koszty tej wysyłki pokryje Ultimate Products sp. z o.o.
 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Ultimate Products sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z wymogami ustawy “o ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i nie będzie udostępniać danych osobowych Klientów osobom trzecim (dotyczy to w szczególności adresów e-mail oraz adresów pocztowych), o ile nie jest to związane z realizacją zamówienia.
  2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie
  3. Każdy z Klientów zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie odpowiedniej informacji na stronie głównej Sklepu. Treść zmian Regulaminu zostanie opublikowana na stronie „Regulamin”. Ponadto każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie na jego adres wiadomości e-mail.
  4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich publikacji w sposób określony w pkt. 10.3.
  5. W przypadku gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Ultimate Products sp. z o.o. , skutkiem czego będzie usunięcie konta Klienta ze Sklepu.
 11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.